• قزل آلا با طعم خطرناک مالاشیت گرین

    این سم ضد قارچ نه تنها باعث آلودگی ماهیان پرورشی می‌شود بلکه سالها در منابع آبی کشور باقی می‌ماند.

  • هشدار در مورد استفاده از پودر مالاشیت گرین

    رئیس اداره دارو، درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان قم نسبت به استفاده ازپ ودرمالاشیت گرین (مالاشیت سبز) توسط پرورش‌دهندگان ماهیان پرورشی جهت ضدعفونی حوضچه‌ها وت جهیزات هشدار داد.

عناوین اصلی