• آموزش تلقیح مصنوعی

    آموزش تلقیح مصنوعی گاو

    با توجه به اهمیت روش تلقیح مصنوعی در تولید گوساله های باکیفیت در اینجا به آموزش این کار می پردازیم.

عناوین اصلی