ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

دکتر محمد یادگاری

دامپزشکی نوین نیازمند گذار از ساختار سنتی

دامپزشکی نوین نیازمند گذار از ساختار سنتی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ 9:15:30 PM

امروزه در کشورهای پیشرفته، حوزه فعالیت دامپزشکی نوین بیش از شش وزارتخانه و سازمان (وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع، وزارت ورزش، وزارت دفاع، سازمان محیط زیست) است ...

عناوین اصلی