• پیشگیری از جابه جایی شیردان در گاوهای شیری

    پیشگیری از جابه‌جایی شیردان در گاوهای شیری

    به دلیل مصرف پایین خوراک در قبل زایمان گاو و افزایش تدریجى مصرف بعد از زایمان، دوره انتقال، دوره مخاطره‌آمیز مهمى براى جابه‌جایى شیردان LDA مى‌باشد.

  • اختلالات مربوط به فیزیک خوراک دام

    اختلالات مربوط به فیزیک خوراک دام

    در نوع و شکل خوراکی که به دام‌های نشخوارکننده داده می‌شود باید به نسبت میان علوفه و کنسانتره و وجود فیبر یا موردی که برای گوسفند ایجاد نشخوار کند و فرایند نشخوار را آسان کند، توجه کرد.

عناوین اصلی