• نرمى استخوان در کره اسب

    نرمى استخوان در کره اسب

    در کره اسب‌های تازه متولدشده این خطر همیشه وجود دارد که مبتلا به نرمی استخوان باشند. عوارض حاصل از نرمی استخوان در آینده اسب تاثیرگذار بوده و موجب کاهش کیفیت اسب خواهد شد.

عناوین اصلی