• عقاید نادرست درباره داروهای درماتولوژی دامپزشکی

    کورتیکو استروئیدها و آنتی‌بیوتیک‌ها بطور وسیعی در درماتولوژی دامپزشکی استفاده می‌شوند. اما در این بین بحث و جدالها و حتی ترسی از اثرات اینها، دوزاژ و سایر فاکتورهای مربوط به این دو دسته وجود دارد.

عناوین اصلی