ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بچه میگو

کنترل کیفی بچه میگو

کنترل کیفی بچه میگو ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ 9:55:51 PM

در پرورش میگو سه عامل اساسی نقش تعیین کننده دارند که شامل موارد ذیل است : 1-کیفیت بچه میگو 2-کیفیت غذا3-مدیریت تولید مرکز تکثیر میگو وظیفه تولید بچه میگوی مناسب (با کیفیت) را برای پرورش دهندگان به عهده دارد.

عناوین اصلی