• آشنایی با دستگاه پشم چینی

    پشم چین گوسفند

    دستگاه پشم‌چینی برای پشم‌چینی گوسفند، بز و شتر ساخته شده است. دو تیغه برش باهم تشکیل یک دسته تیغ و شانه را می‌دهند که جهت برش پشم بکار می‌رود.

عناوین اصلی