• بیماری گورم یا استرانگل (strangles)

    بیماری گورم یا استرانگل

    عامل بروز بیماری گورم یا استرانگل (strangles) باکتری به نام استرپتوکوکوس اکویی است که در لوزه‌های اسب جای دارد. باکتری از طریق دام آلوده یا حامل در اثر تماس مستقیم یا غیرمستقیم به دام حساس انتقال می‌یابد.

  • راهکارهای افزایش تولید در گاوداری ها در شرایط مختلف اقلیمی

    بدون شک مهمترین فعالیت متخصصان و مهندسان تغذیه در یک مزرعه پرورش گاو شیری رساندن گاوهای شیری به دوره اوج شیردهی و سپس حفظ و تداوم شیردهی است.

  • عفونت های استرپتوکوکال در ماهی

    استرپتوکوکوس عبارت از بک جنس بزرگ باکتری‌ها که شامل تعدادی گونه است و باعث بیماری‌های عفونی شدید در میزبانهای مختلف می‌گردد.

عناوین اصلی