کاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله های گاو شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ مدیریت و توجه به وضعیت بدنی دام در هر دوره زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است باتوجه به شرایط گاو باید جیره موردنیاز را تنظیم کرده و بدن دام را به شرایط بدنی ایده‌آل نزدیک نمود.

نمره وضعیت بدن BCS گاو

رابطه بین نمره وضعیت بدن (BCS) و چربی بدن

BCS درصد کل چربی بدن پوشش چربی زیر جلدی (اینچ)
0 0.7 1
0.004 5.0 2
0.005 9.3 3
0.11 13.7 4
0.19 18.0 5
0.29 22.3 6
0.41 26.7 7
0.54 31.0 8
0.68 35.3 9

برچسب ها: