وضعیت سیستم پستان گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ ارزیابی و امتیازدهی به وضعیت سیستم پستان گاو به‌صورتی که در ادامه شرح داده شده، انجام می‌شود.

د- 1- اتصال جلویی پستان (Fore Udder Attachment)

د- 2- نحوه قرار گرفتن سرپستانک‌های جلویی (Front Teat Placement)

د- 3- نحوه قرار گرفتن سرپستانک‌ها از عقب (Rear Teat Position)

د- 4- طول سرپستانک‌ها (Teat Lenght)

د- 5- عمق پستان (Udder Depth)

د- 6- ارتفاع پستان عقب (Rear Udder Heigth)

د- 7- لیگامان وسطی (Central Ligament)

د- 8- نحوه قرار گرفتن سرپستانک‌ها از عقب (Rear Teat Position)

د- 1- اتصال جلویی پستان (Fore Udder Attachment)

باید اتصال از ناحیه جلو به سطح شکم و به‌صورت کشیده باشد. محل اتصال با شکم زاویه بسیار کمی دارد.

اتصال پستان جلو

شکل: سیستم پستانی- اتصال پستان جلو

د- 2- نحوه قرار گرفتن سرپستانک‌های جلویی (Front Teat Placement)

موقعیت و نحوه قرار گیری سرپستانک‌های جلویی از مرکز کارتیه پستان را گویند.

اگر به سمت خارج کارتیه باشد 3-1 امتیاز 

اگر وسط کارتیه باشد 6-4 امتیاز

اگر به سمت داخل کارتیه باشد 9-7 امتیاز

نحوه استقرار سرپستانک‌های عقب و جلو

شکل: سیستم پستانی- نحوه استقرار سرپستانک‌های عقب و جلو

د- 3- نحوه قرار گرفتن سرپستانک‌ها از عقب (Rear Teat Position)

موقعیت سرپستانک‌های عقب از مرکز کارتیه پستان را گویند.

اگر به سمت خارج کارتیه باشد 2-1 امتیاز

اگر وسط کارتیه باشد امتیاز 4 دارد

اگر به سمت داخل کارتیه امتیاز 9 دارد

سرپستانک‌ها از عقب

شکل: نحوه قرارگرفتن سرپستانک‌ها از عقب

د- 4- طول سرپستانک‌ها (Teat Lenght)

طول سرپستانک‌های جلویی در نظر گرفته می‌شود. این صفت بین 9-1 سانتی‌متر اندازه‌گیری می‌شود و به هر یک سانتی‌متر یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

کوتاه: 3-1 امتیاز

متوسط: 6-4 امتیاز

بلند: 9-7 امتیاز

طول سرپستانک

شکل: سیستم پستانی- طول سرپستانک

د- 5-عمق پستان (Udder Depth)

فاصله بین پایین‌ترین قسمت کف پستان از مفصل خرگوشی اندازه‌گیری می‌شود.

زیر مفصل خرگوشی: امتیاز 1

هم‌سطح مفصل خرگوشی: امتیاز 2

متوسط: 5 امتیاز

کم عمق: 9 امتیاز

عمق پستان

د- 6- ارتفاع پستان عقب (Rear Udder Heigth)

فاصله بین پایین ناحیه فرج و بافت ترشحی شیر را درنظر می‌گیرند که وابسته به ارتفاع حیوان می‌باشد. امتیاز 4 (29 سانتی‌متر) را بعنوان امتیاز متوسط درنظر می‌گیرند و به هر دو سانتیمتر یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

خیلی کوتاه 3-1 امتیاز

متوسط 6-4 امتیاز

بلند 9-7 امتیاز

ارتفاع پستان عقب

د- 7- لیگامان وسطی (Central Ligament)

عمق شکاف پستان می‌باشد که در پستان عقب اندازه‌گیری می‌شود.

لیگامان وسطی

شکل: سیستم پستانی- نگهدارنده میانی

د- 8- عرض پستان از عقب (Rear Teat Position)

عرض پستان از عقب