وضعیت ناحیه لگنی گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ وضعیت ناحیه لگنی گاو شامل موارد مورد بررسی در زیر بوده و مجموعاً 20 امتیاز دارد.

ج- 1- زاویه کپل (Rump Angel)

ج- 2- عرض کپل (Rump Width)

در لگن گاو دو استخوان وجود دارد به نام‌های استخوان هیپ (Hip) (تهیگاه) و پین (Pin) (نشیمنگاه) که همه ارزیابی‌های ناحیه لگن بر اساس این دو استخوان انجام می‌گیرد.

دو استخوان هیپ و پین

شکل: جایگاه استقرار دو استخوان هیپ و پین

سه صفت زیر در شاخص ناحیه لگنی مورد بررسی و امتیاز دهی قرار می‌گیرد:

ج- 1- زاویه کپل (Rump Angel)

ج- 2- عرض کپل (Rump Width)

ج- 1- زاویه کپل (Rump Angel)

زوایه لگنی را بر اساس زوایه بین دو استخوان برجست هیپ و پین مشخص می‌کنند. زوایه لگنی درصورتی که مثبت باشد امتیاز 9 و در صورتی که مستقیم باشد امتیاز 5 و در صورتی‌که منفی باشد امتیاز 1 می‌گیرد.

زاویه لگن گاو

شکل: صفات ناحیه لگنی- زاویه لگن

 از راست به چپ: - زوایه لگنی مثب استخوان هیپ بالاتر  - زوایه لگنی مثب استخوان هیپ تقریباً  (برابر با پین) - زوایه لگنی مثب استخوان هیپ پایین‌تر

زمانی که زوایه لگنی مثب باشد زایمان و خروج ادرار و مدفوع راحت‌تر اتفاق می‌افتد و عفونت‌های رحمی کمتر می‌گردد.

ج- 2- عرض کپل (Rump Width)

فاصله افقی بین دو استخوان پین از نمای عقب دام را گویند. هرچه پهنای لگن و یا کپل بیشتر باشد آسان‌زایی دام بیشتر می‌گردد.

عرض کپل گاو