اندام های حرکتی گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ این بخش از بدن در ارزیابی تیپ خود دارای سه شاخص زیر است :

ب- 1- حالت قرار گرفتن پاهای عقب از پشت (Rear Leg Rear View)

ب- 2- حالت قرار گرفتن پاهای عقب از کنار (Rear Leg Set)

ب- 3- زاویه سم (Foot Angel)

ب- 1- حالت قرار گرفتن پاهای عقب از پشت (Rear Leg Rear View)

استقرار پاها و وضعیت قرارگیری آن‌ها از نمای پشت را گویند. پاهای مناسب از زاویه دید عقب به نحوی است که عمود بر زمین هستند. خطوط شاقولی آن‌ها کاملاً عمود بر محل استقرار سم می‌باشد.

پاهای موازی: امتیاز 9 سرپنجه‌های کمی بیرون: امتیاز 5 سرپنجه‌های بیش از حد بیرون: امتیاز 1

استقرار پاها از پهلو

شکل: حالت قرار گرفتن پاهای عقب از پشت

ب- 2- حالت قرار گرفتن پاهای عقب از کنار (Rear Leg Set)

چگونگی زاویه مفصل خرگوشی را گویند. داسی شکل یا صاف بودن زاویه دخل پا را گویند. امتیازات این بخش نیز 1 تا 9 می‌باشد. در این حالت زاویه جلو مفصل خرگوشی اندازه‌گیری می‌شود.

داسی (134 درجه): 7-9 امتیاز

متوسط ( 147 درجه): 6-4 امتیاز

عمود ( 160 درجه): 3-1 امتیاز

حالت قرار گرفتن پاهای گاو

شکل: صفات اندام حرکتی- نحوه استقرار پاها از پهلو

ب- 3- زاویه سم (Foot Angel)

اندام‌های حرکتی از اعضاء اصلی بدن گاو شیری است. عدم زاویه مناسب سم سبب بروز لنگش در گاو می‌گردد. لنگش نیز سبب کاهش 70 درصدی تولید شیر می‌شود. زوایه مناسب سم 45 درجه است.

زاویه سمهای گاو

شکل: اندام‌های حرکتی – زوایه سم‌ها

زاویه جلو سم عقبی که از کف تا مرز مو در سم سمت راست اندازه‌گیری می‌شود، بطوری‌که 15 درجه، 1 امتیاز، 45 درجه 5 امتیاز و 65 درجه 9 امتیاز درنظر گرفته می‌شود.

زاویه خیلی کم: 3-1 امتیاز   زاویه متوسط: 6-4 امتیاز     زاویه بسیار تند: 9-7 امتیاز