گروه سفالوسپورین

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گروه سفالوسپورین (Cephalosporin) از قارچی بنام سفالوسپورینوم آکرومانیوم تهیه می‌شود که ازنظر شیمیایی و مکانیسم اثر، مشابه پنی‌سیلین‌ها در بیوسنتز غشاء سلول باکتری عمل می‌نماید. اما ازنظر طیف اثر نسبت به پنی‌سیلین‌ها بخاطر پایداریشان در برابر بتالاکتاماز باکتری، فعالیت وسیع‌تری دارند.

سفالوسپورین‌ها در آب محلول و بطور نسبی در قبال تغییرات اسیدی و حرارت پایدار می‌باشند. کاربرد درمانی این داروها بیشتر در عفونت‌های تنفسی و ادراری است از ابتدای عرضه سفالوسپورین‌ها که از سال ۱۹۶۰ می‌باشد، اقسام گوناگونی از این داروها ابداع و تولید شده است که می‌توان آنها را به چهار نسل تقسیم نمود.

ترکیبات نسل اول این داروها معمولا فعالیت مناسب‌تری برابر باکتری‌های گرم مثبت دارند و نسل‌های بعدی آنها در قبال باکتری‌های هوازی گرم منفی فعالیت مناسب‌تر و بهتری دارند.

انواع و نسل‌های مختلف سفالوسپورین ها عبارتند از:

1- سفالوسپورین‌های نسل اول نظیر سفالکسین، سفازولین، سفالوتین، سفرادین و سفاپیرین.

۲- سفالوسپورین‌های نسل دوم، نظیر سفامندول، سفوکسیتین، سفوروکسیم.

٣- سفالوسپورین‌های نسل سوم، نظیر سفرتاکسیم، سفتازیدیم، سفتریاکسون، سفیکسیم

۴- سفالوسپورین‌های نسل چهارم، نظیر سفیپیم

الف) سفالکسین Cephalexin monohydrate: جزء نسل اول است و در عفونت تنفسی ناشی از پنوموک، عفونت پوستی ناشی از استافیلوکوک و استرپتوکوک، عفونت استخوانی، عفونت ادراری تناسلی بکار می‌رود.

ب) سفالوتین (Cephalotin sodium (keflin: بصورت آمپول‌های یک و دو گرم است و بیشتر به‌منظور پیشگیری از عفونت در جراحی، بکار می‌رود.

پ) سفتیوفور (اکسنل): آنتی‌بیوتیک سفالوپورینی نسل جدید با طیف اثر وسیع می‌باشد که در درمان بیماری‌های تنفسی، گندیدگی سم ناشی از فوزوباکتریوم کاربرد دارد.