طبقه‌بندی و ریخت‌شناسی مایکوپلاسما سینویا

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کلونی‌های مایکوپلاسما به صورت صفحات ماهواره مانند قابل مشاهده هستند. Chalquest و Fabricant برای نخستین بار، میان کلونی‌های این باکتری و میکروکوکوس تفاوت‌هایی را شناسایی نمودند. این دو محقق با ذکر این نکته که میکروکوکوس نیازمند نیکوتین آمید آدنین نوکلوئوتید می‌باشند، کلونی‌های دو باکتری یاد شده را یکدیگر تفریق نمودند.

پس از آن، مطالعات فراوانی بر روی مایکوپلاسماها صورت پذیرفت و نام مایکوپلاسما سینویا بعنوان گونه‌ای مجزا، انتخاب گردید. شناسایی و تشخیص کلونی این باکتری عموماً بر اساس فاکتورهایی چون شکل‌شناسی سلولی، خصوصیات بیوشیمیایی، نیازمندی‌های رشد و همچنین، واکنش‌های سرم‌شناسی صورت می‌پذیرد.

استفاده از روش ایمنوفلورسانس، برای شناسایی کلونی‌های مایکوپلاسما، از جمله روش‌های سریع و قابل اعتماد می‌باشد. روش فوق را می‌توان در جهت شناسایی جدایه‌های به دست آمده از مزارع استفاده نمود.

این نکته به اثبات رسیده است که بررسی سکانس ژن 16S Rrna از DNA، جهت شناسایی مایکوپلاسما در مطالعات فیلوژنیک، مفید واقع خواهد شد. هست ثابت تا باشد مفید برای شناسایی مایکوپلاسما در مطالعات فیلوژنتیک. بهره‌گیری از PCR – RFLP در ژن 16S Rrna نبز در جهت شناسایی گونه‌های خاص مایکوپلاسما، همانند مایکوپلاسما سینویا ارزشمند است. با استفاده از رویه‌های مشابه نیز می‌توان فضای بین 16S تا 23S در ژن‌های Rrna را مورد بررسی قرار داد.

بیشتر بدانیم:
مایکوپلاسما گالی سپتیکم (MG) یا CRD

ریخت‌شناسی کلونی‌ها

کلونی‌های ایجاد شده توسط این باکتری را در محیط کشت جامد، بهتر می‌توان مشاهده نمود. کلونی‌های فوق را در میکروسکوپی با بزرگنمایی 30 و با استفاده از نور غیرمستقیم، مشاهده می‌کنند. به لحاظ ظاهری، کلونی‌های فوق مدور بوده و با محوریت مرکزی می‌باشند. اندازه این کلونی‌ها بطور معمول با توجه به تعداد کلونی‌های حاضر، و مناسب بودن محیط کشت، بین یک تا سه میلی‌متر می‌باشند. باکتری فوق، بین سه تا پنج روز در محیط‌های جامد رشد خواهند کرد.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:

روش‌های تشخیص درگیری پرندگان با مایکوپلاسما سینویا