انگل بابزیوز

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ انگل بابزیوز F:babesidae G:babesia به شکل گلابی بدون رنگدانه به تعداد 2 تا 4 و بیشتر در جسم سلولی میزبان دیده می‌شوند. سیتوپلاسم آبی رنگ است و هسته در قطبی از جسم انگلی به شکل کروماتینی متراکم و قرمز دیده می‌شود.

سیر تکاملی: تکثیر اجسام بابزیایی در مهره‌داران در گویچه‌های قرمز از طریق جوانه زدن است.

میزبان ناقل انگل بابزیوز: کنه‌ها هستند که از طریق خون‌خواری اجسام بابزیایی را وارد بدن می‌کنند. 

بیماری‌زایی بابزیوز: آزاد شدن مواد فارماکولوژیک فعال و تخریب گویچه‌های قرمز نقش مهمی در بیماری‌زایی عفونت بابزیایی دارند.

• b.bigrmina: در گاو (تب کنه‌ای و خون شاش و پیروپلاسموز معرفی کرده‌اند)

• b.bovis: گاو میزبان این انگل است. انگل در حاشیه گلبول قرمز قرار دارد و دارای واکوئل مرکزی است که جسم انگل را حالت شبیه حلقه انگشتری می‌کند. 

• b.caballi: این انگل در اسب و الاغ و قاطر دیده می‌شود. 

• b.equi: این انگل در اسب و تک‌سمی‌ها دیده می‌شود. 

• b.canis: میزبان اصلی این انگل سگ است. 

• b.ovis: در گوسفند و بز است و به صورت گرد یا حلقوی یا ییضی شکل است که در کنار گلبول قرمز است.

• انتقال از طریق کنه ریپی‌سفالوس است. علائم بالینی: تب 41‌درجه و مخاطات زرد رنگ و هموگلوبینوری و در شکل مزمن به علت کم‌خونی حیوان لاغر و تلف می‌شود.

• b.motasi: این گونه در گوسفند و بز دیده می‌شود. کنه همافیزالیس و ریپی‌سفالوس ناقل آن است. 

• علائم شبیه بابزیا اویس است.

• توجه: علائم بالینی به‌خصوص وقتی که فصل فعالیت کنه‌ها باشد (بهار یا تابستان) به تشخیص کمک می‌کند.

• برای تشخیص قطعی تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی گیمسا می‌توان اشکال پیروپلاسمی انگل را داخل گلبول قرمز مشاهده کرد.

• علائم کالبدگشایی ابتلا به بابزیوز: خونریزی‌های پتشی بر روی پرده مزانترو پریکارد و پریتوئن و همچنین بر روی تمام اعما و احشا داخلی در فرم حاد یا مزمن دیده می‌شود. 

• درمان: داروی ایمیدوکارب و یا پرازی‌کوانتل است.